Reklamační řád

  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího stejně, jako u Zboží, které podléhá rychlé zkáze a spotřební lhůtě (např. květiny a potraviny).
  • Pokud se nejedná o Zboží, na které se vztahuje 9.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel. Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou Cenu Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží Kupujícím. V případě dodání Zboží prostřednictvím Dopravcem, vrátí Prodávající Kupujícímu ve smyslu ust. §1832 odst. 2 OZ pouze cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí Kupujícím v Provozovně, které je zdarma. Prodávají je oprávněn proti nároku Kupujícímu na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Kupujícím vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že údaje vztahující se ke Zboží nebo k Ceně Zboží uvedené v E-shopu Versailles Box byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.